คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจความคืบหน้าโครงการ

        วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (รญว.) ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง นางสาวณิชนันทน์ ยุ่นสมาน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง (ผอก.สกส.) นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ ผู้อํานวยการฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและกำกับการก่อสร้าง ตลอดจนแก้ไขปัญหางานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Depot) งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2-4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) (CC1/2) ก่อนส่งมอบพื้นที่ให้กับงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM)(CC4)  และติดตามความก้าวหน้างานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และตรวจจับวัตถุระเบิด (CC5) รวมทั้งได้ติดตามการแก้ไขงานติดตั้งระบบ Lightning Protection บริเวณหลังคาอาคาร SAT-1  ตรวจความเรียบร้อยบริเวณสะพานเทียบเครื่องบิน S109 และงานติดตั้งฝ้าเพดานอะลูมิเนียมบริเวณชั้น 3 งาน CC1/2