คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจความคืบหน้าโครงการ

        วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (รญว.) ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง นายวุฑิศร โรจนะบุรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (ชญว.) นางสาวณิชนันทน์ ยุ่นสมาน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง (ผอก.สกส.) และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและกำกับการก่อสร้างตลอดจนแก้ไขปัญหางานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 งานติดตั้งฝ้าอะลูมิเนียมและงานปูพื้น บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ อาคารเทียบเครื่องบิน ดี (Concouse D) งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2-4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) (CC1/2) งานติดตั้งระบบ Individual Carrier System  (ICS) งานปรับปรุงห้อง Baggage Control Room (BCR) บริเวณชั้น B2 อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) และบริเวณพื้นที่จัดเก็บของ ตำแหน่งติดตั้งป้าย งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และตรวจจับวัตถุระเบิด (CC5) และติดตามเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM Depot) 1 จาก CC1/2 ให้กับงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) (CC4) รวมทั้งได้ติดตามการแก้ไขงานติดตั้งฝ้าเพดานอลูมิเนียมบริเวณโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 CC1/2