เจ้าหน้าที่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัดเยี่ยมชมโครงการ

        วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้าเยี่ยมชมงาน ระบบปรับอากาศของอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 บริเวณห้องเครื่องสูบน้ำ ชั้น G ห้องเครื่องปรับอากาศชั้น 2 จุดติดตั้งประติมากรรมช้างหิมพานต์โถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 และโรงน้ำเย็น ณ อาคารเทียบเครื่องบินรอง   หลังที่ 1 เพื่อให้การบริหารจัดการจ่ายน้ำเย็นได้อย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพ