เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัยเยี่ยมชมโครงการ

        วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย ทอท. และคณะนักศึกษาฝึกงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล เข้าเยี่ยมชมงานก่อสร้างโครงการพัฒนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณห้องเครื่องสูบน้ำ และห้องเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิง ชั้น G จุดติดตั้งม่านกันไฟ และทางหนีไฟภายในอาคาร ชั้น 2 จุดติดตั้งประติมากรรมช้างหิมพานต์โถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เพื่อตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่กำหนด