คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจความคืบหน้าโครงการ

           วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (รญว.) และเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและกำกับการก่อสร้างตลอดจนแก้ไขปัญหางานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 และ บริเวณร้านค้าร้านอาหาร ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2-4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) (CC1/2) ติดตามความพร้อมในการตรวจรับขบวนรถไฟฟ้า APM บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM Depot) บริเวณชั้น B2 (SAT-1) งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) (CC4) ติดตามความก้าวหน้างานติดตั้งระบบ Individual Carrier System(ICS) บริเวณชั้น B2 (SAT-1) งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (CC5) และตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างส่วนต่อเชื่อมระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ Concourse D กับอาคารผู้โดยสารหลัก (Main Terminal) Building)