คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจความคืบหน้าโครงการ

        วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  สายงานวิศวกรรมและ การก่อสร้าง (รญว.) และเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและกำกับการก่อสร้างตลอดจนแก้ไขปัญหางานก่อสร้าง โครงการพัฒนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณพื้นที่ร้านค้าร้านอาหาร ชั้น 4 โถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 จุด bus gate ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น G งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2-4) (CC1/2) จากนั้นติดตามความคืบหน้างานติดตั้งระบบ Individual Carrier System(ICS) งานปรับปรุงห้อง  Baggage Control Room (BCR) งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (CC5) ตรวจความคืบหน้าระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ APM บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM Depot) และบริเวณห้อง OCC ชั้น B2 (SAT-1) งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) (CC4)