รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาและคณะเข้าเยี่ยมชมโครงการ

        วันที่ 21 ก.ย.63 เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และคณะจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจเยี่ยม นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เข้าฝึกงานกับกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน ไออาร์ทีวี ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ Automated People Mover (APM) ในโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 โดยมี นายอนันต์ หวังชิงชัย รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) และ นางสาวณิชนันทน์  ยุ่นสมาน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป    ภาพรวมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุม AOB 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 5จากนั้นนำคณะเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรอง   หลังที่ 1 บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ และห้องห้องควบคุมระบบการเดินรถ (OCC) ชั้น B2