กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เข้าเยี่ยมชมโครงการ

        วันที่ 24 กันยายน 2563 08.00 น. นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวนการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) (ทอท.)เข้าเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 พร้อมทั้งรับฟังปัญหาเพื่อหาแนวทางการในการดำเนินงานโครงการ โดยมีนายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  สายงานวิศวกรรมและ       การก่อสร้าง (รญว.) นางสาวณิชนันทน์ ยุ่นสมาน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานก่อสร้าง (สกส.) รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกส. ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

        โดยได้ติดตามความคืบหน้าโครงการบริเวณอาคารเที่ยบเครื่องบินรองหลังที่ 1 บริเวณสะพานเทียบเครื่องบิน ห้องน้ำภาคกลาง ประติมากรรมช้างหิมพานต์ โถงรองรับผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 พื้นที่ร้านค้า ร้านอาหาร ชั้น 4 พื้นที่รองรับผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง ชั้น 2 Bus Gate ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น G งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2-4) (CC1/2) จากนั้นติดตามความคืบหน้างานติดตั้ง Make Up Carousel ชั้น G งานติดตั้งระบบ Individual Carrier System (ICS) บริเวณ Sorting Area    ชั้น B2 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (CC5) งานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ APM บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM Depot) และบริเวณห้อง OCC ชั้น B2 (SAT-1) งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) (CC4)