คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานเพื่อเบิกจ่าย

         วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (รญว.) นางสาวณิชนันทน์ ยุ่นสมาน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง (ผอก.สกส.) คณะผู้สังเกตการณ์ข้อตกลงคุณธรรม (IP:Integrity Pact) และเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ลงพื้นที่ตรวจรับงานเพื่อเบิกจ่าย ค่างวดผลงานให้กับ CC1/2 บริเวณอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 บริเวณสะพานเทียบเครื่องบิน ห้องน้ำภาคกลาง โถงรองรับผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 พื้นที่ร้านค้าร้านอาหาร ชั้น 4 Bus Gate ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น G งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2-4) (CC1/2) จากนั้นติดตามความคืบหน้างานติดตั้งระบบ Individual Carrier System (ICS) งานปรับปรุงห้อง Baggage Control Room (BCR)บริเวณ Sorting Area ชั้น B2 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (CC5) งานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ APM บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM Depot) และบริเวณห้อง OCC ชั้น B2 (SAT-1) งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) (CC4)