คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต

        วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางเยาว์ลักษณ์  ประดิษฐ์ทวีสุข ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สุวิชา  เบญจพร อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และนักศึกษา  จากมหาวิทยาลัยรังสิต ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ ทสภ. ในส่วนของการออกแบบท่าอากาศยานและโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายสนามบินและอาคาร และสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งนำคณะ ฯ เข้าชมพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร ซึ่งการเยี่ยมชมกิจการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเพิ่มพูนความรู้ จากสถานประกอบการที่มีมาตรฐานระดับสากลในการออกแบบท่าอากาศยานตามหลักวิชาการ โดยคำนึงถึงเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้สามารถรองรับกับการใช้งานที่สอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและความต้องการของผู้โดยสารพร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างในโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และพัฒนาการเรียนการสอนด้านการออกแบบให้ทันสมัยตรงกับสถานการณ์และความต้องการในอนาคตได้ต่อไป