เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและประเมินผลองค์กร เยี่ยมชมโครงการ

        วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากฝ่ายพัฒนาและประเมินผลองค์กร เข้าเยี่ยมชมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณจุด Bus Gate ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น G, จุดพักคอยผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องขาเข้า ชั้น 2, จุดติดตั้งประติมากรรมช้างหิมพานต์ ห้องน้ำภาคกลาง โถงรองรับผู้โดยสารขาออก  ชั้น 3 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินและเห็นภาพรวมของการดำเนินงานตามโครงการ รวมถึงนำมาเป็นข้อมูลประกอบการเจรจาตัวชี้วัดร่วมกับสำนักงานคณะนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ บริษัท ทริส คอเปอร์เรชั่น จำกัด (ทริส)