คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ CC1/1…

    นายอเนก ธีระวิวัฒก์ชัย รองกรรมการอำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง และคณะลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างลานจอดอากาศยาน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561