ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เยี่ยมชมโครงการ…

     วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ หวังชิงชัย รองผู้อํานวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายบํารุงรักษา (รสภ.(บษ)) และคณะฝ่ายสนามบินและอาคาร (ฝสอ.) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าเยี่ยมชมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 โดยมี นายสุวิชา ฉิมะพันธุ์  ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง (ผอก.ฝวศ.) และเจ้าหน้าที่ สกส.ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโครงการ งานมุงหลังคาและวัสดุที่ใช้ในการมุงหลังคา บริเวณชั้น 3 อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงต่อไปในอนาคต จากนั้นคณะได้เข้าเยี่ยมชม mock up หลังคาบริเวณสโตล์ของบริษัทผู้รับจ้างและเยี่ยมชมงานระบบสุขาภิบาล บริเวณอาคารสถานีสูบน้ำหลักหลังที่ 2 (WSS2)