ระยะเวลาดำเนินการ


 แผนงานและระยะเวลาดำเนินงาน

 • สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ได้ดำเนินพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) มูลค่าโครงการ 62,503.214 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 70 เดือน ซึ่งต่อมากระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายเร่งรัดโครงการ โดยปรับลดระยะเวลาโครงการลงเหลือ 58 เดือน ในปัจจุบันสถานะโครงการมีแนวโน้มที่จะล่าช้ากว่าแผน ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบ การจัดทำเอกสารประกวดราคางานก่อสร้าง และการปรับปรุง TOR ของงานจัดจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน ตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.)
 • ดังนั้น สกส. ได้พิจารณาจัดทำแผนดำเนินงานโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) ฉบับปรับปรุง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 โดยปรับเพิ่มระยะเวลาโครงการจาก 58 เดือน เป็น 67 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แผนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถนำไปเป็นข้อมูลอ้างอิงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการและใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนได้
 • แผนดำเนินงานโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) ประกอบด้วย..
 1. ว่าจ้าง ที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ ( PMC )
  - ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ 58 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560 
 2. ว่าจ้าง ที่ปรึกษาออกแบบ กลุ่มงานที่ 1 ( DC1 )
  งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 งานส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้และระบบขนส่งผู้โดยสาร (APM)
  - ระยะเวลาการออกแบบ 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2557
 3. ว่าจ้าง ที่ปรึกษาออกแบบ กลุ่มงานที่ 2 ( DC2 )
  งานส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก งานอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก
  - ระยะเวลาการออกแบบ 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2556  ถึง วันที่ 16 เมษายน 2557
 4. ว่าจ้าง ที่ปรึกษาออกแบบ กลุ่มงานที่ 3 ( DC3 )
  งานระบบสาธารณูปโภค
  - ระยะเวลาการออกแบบ 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2557
 5. ว่าจ้าง ที่ปรึกษาควบคุมงาน กลุ่มงานที่ 1 ( CSC1 )
  งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 งานส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้
  - ระยะเวลาการควบคุมงานก่อสร้าง 32  เดือน
 6. ว่าจ้าง ที่ปรึกษาควบคุมงาน กลุ่มงานที่ 2 ( CSC2 )
  งานส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก งานอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก
  - ระยะเวลาการควบคุมงานก่อสร้าง  32  เดือน
 7. ว่าจ้าง ปรึกษาควบคุมงาน กลุ่มงานที่ 3 ( CSC3 )
  งานระบบสาธารณูปโภค
  - ระยะเวลาการควบคุมงานติดตั้ง 27 เดือน
 8. ว่าจ้าง ปรึกษาควบคุมงาน กลุ่มงานที่ 4 ( CSC4 )
  งานระบบขนส่งผู้โดยสาร (APM)
  - ระยะเวลาการควบคุมงานติดตั้ง 32 เดือน
 9. ว่าจ้าง ผู้รับจ้างก่อสร้าง กลุ่มงานที่ 1 ( CC1 )
  งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 งานส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้
  - ระยะเวลาการก่อสร้าง 29 เดือน
 10. ว่าจ้าง ผู้รับจ้างก่อสร้าง กลุ่มงานที่ 2 ( CC2 )
  งานส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก งานอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก
  - ระยะเวลาการก่อสร้าง 29 เดือน
 11. ว่าจ้าง ผู้รับจ้างติดตั้ง กลุ่มงานที่ 3 ( CC3 )
  งานระบบสาธารณูปโภค
  - ระยะเวลาการก่อสร้าง 24 เดือน
 12. ว่าจ้าง ผู้รับจ้างติดตั้ง กลุ่มงานที่ 4 ( CC4 )
  งานระบบขนส่งผู้โดยสาร (APM)
  - ระยะเวลาการติดตั้ง 29 เดือน