คณะ Render Thailand เยี่ยมชมโครงการ…

      เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. นายสุรวิทย์ ยอดกัณหา ผู้อำนวยการส่วนบริหารโครงการ ให้การต้อนรับทีมงานจากเฟซบุ๊กเพจ Render Thailand และบรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 การก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ  ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมและเก็บภาพความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการฯ  บริเวณอุโมงค์ต่อเชื่อมด้านทิศใต้ การติดตั้งระบบลำเลียงกระเป๋า การก่อสร้าง และติดตั้งโครงสร้างรองรับรางระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ การก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ บริเวณอาคารเทียบเครื่องบินดี        (Concourse D) และ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) รวมทั้งการก่อสร้างอาคาร SAT-1