อาจารย์ประจำวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ และคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เยี่ยมชมโครงการ…

     เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562  เวลา 13.30 น. นายสุรวิทย์ ยอดกัณหา ผู้อํานวยการส่วนบริหารโครงการ ฝ่ายบริหารและประเมินโครงการ สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับอาจารย์วิไลวรรณ นัดวิไล อาจารย์ประจำวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ และคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต  ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการพัฒนา     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 การก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1  (SAT-1) ระบบการขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM),ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า(BHS) และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในสนามบิน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ ณ ห้องประชุม AOB2 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังจากนั้นคณะนักศึกษาได้เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) และลานจอดอากาศยาน (Apron)