คณะฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เยี่ยมชมโครงการ…

     วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เข้ารับฟังการบรรยายการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 โดยมี ร.ท. นรินทร์ ศรีแก้ว วิศวกรอาวุโส 6 เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับแผนและการดำเนินงานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) หลังจากนั้น คณะได้เยี่ยมชมงานก่อสร้างและจุดติดตั้งระบบไฟฟ้า, เครื่องกล, ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน บริเวณชั้น B2 สถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ, ห้องควบคุมระบบไฟฟ้าบริเวณชั้น B1, อุโมงค์ระบบสาธารณูปโภค (Utility tunnel) และเยี่ยมชมระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศและจุดติดตั้งทางเลื่อน บริเวณชั้น 2 และชั้น 3 อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) เพื่อเตรียมการวางแผนความพร้อมเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ต่อไปในอนาคต