ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้าง

     วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (รญว.) ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง และคณะลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ชั้น 2, ชั้น 3, ชั้น B2 สถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) และภายในอุโมงค์ BHS