คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจความคืบหน้าโครงการ

         วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  สายงานวิศวกรรมและ การก่อสร้าง (รญว.) และเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานก่อสร้าง (สกส.) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและกำกับการก่อสร้างตลอดจนแก้ไขปัญหางานก่อสร้าง โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณพื้นที่รองรับผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องจากอาคารเที่ยบเครื่องบินรองหลังที่ 1 มาเปลี่ยนเครื่องที่อาคารเทียบเครื่องบิน D (Concouse D)   และสถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ Concouse D   งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2-4)  เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบการเดินรถไฟฟ้า APM งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) (CC4) จากนั้นตรวจความคืบหน้างานก่อสร้าง บริเวณ ชั้น G 2  และ ชั้น 3 อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1)