คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เยี่ยมชมโครงการ…

   เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญสิทธิ์ จันทรธาดา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง ให้การต้อนรับ อาจารย์พิชญุตม์ จรัสบำรุงโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขั้นตอนและเทคนิคการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (South Tunnel) ลานจอดอากาศยาน (Apron) พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ ณ ห้อง Auditoriumสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) หลังจากนั้นคณะนักศึกษาได้เยี่ยมชมพื้นที่การก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) และลานจอดอากาศยาน (Apron)