คณะกรรมการส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ เยี่ยมชมโครงการ…

    วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายวรรธนะ ณ พัทลุง ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและประเมินโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สํานักงานบริหารโครงการก่อสร้าง (สกส.)  ให้การต้อนรับ คณะกรรมการส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative : CoST)  โดยมีผู้แทนจาก กรมบัญชีกลาง คณะทํางานตรวจสอบข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการบริหารจาก CoST International สํานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP Thailand) และองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ CoST ในประเทศไทย

    โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ของ ทอท.ได้เข้าร่วมเป็นโครงการนําร่องของรัฐวิสาหกิจเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 โดยระบบของ CoST เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยรัฐบาลอังกฤษกับธนาคารโลก เพื่อดูแลความโปร่งใส ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ในโอกาสนี้ คณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และผลการดำเนินงานการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ระบบการทำงานและบริหารงานภายใต้หลักเกณฑ์ ของระบบ CoST International เพื่อให้โครงการมีการบริหารที่โปร่งใส โดยใช้กลไกการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ในโครงการก่อสร้างของภาครัฐ เพื่อยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสในโครงการก่อสร้าง ของภาครัฐในประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของระบบ CoST International พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ ณ ห้อง Auditorium สํานักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมพื้นที่การก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) บริเวณชั้น 3 และลานจอดอากาศยาน ( Apron )