พิธีติดตั้งโครงสร้างหลังคาเหล็กชิ้นสุดท้ายแล้วเสร็จ…

        วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา SCS Consortium และบริษัท PCS Joint Venture ผู้รับจ้าง CC1/2 จัดพิธีติดตั้งโครงสร้างหลังคาเหล็กชิ้นสุดท้ายแล้วเสร็จ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2