ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้าง…

        วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  เวลา 14.00น. นางสาวณิชนันทน์ ยุ่นสมาน กรรมการตรวจการจ้าง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ชั้น G, ชั้น B2 สถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM)