สมาชิกการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ เยี่ยมชมโครงการ…

         เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม  2562  เวลา 09.30 น. นายวรรธนะ ณ พัทลุง ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและประเมินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับสมาชิกคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ (Airline Operators Committee Bangkok : AOC Bangkok) พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายการท่าอากาศยานและฝ่ายบริการลูกค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในโอกาสเข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 การก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในสนามบิน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อม ในการให้บริการผู้โดยสารและการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสายการบิน ณ ห้อง Auditorium สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.)

         หลังจากนั้นคณะได้เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2  รอบอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1)