กรมช่างโยธาทหารอากาศ”เยี่ยมชมโครงการ

        วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.  นายจรูญสิทธิ์ จันทรธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง ให้การต้อนรับ น.อ. วรภาส โสรัจจตานนท์ นายทหารประจำการกรมกำลังพลทหารอากาศ ช่วยปฏิบัติราชการกรมช่างโยธาทหารอากาศ และคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตร นายทหารช่างโยธาชั้นเรืออากาศ รุ่นที่ 14 โดยได้เข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ขั้นตอนและเทคนิคการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ทางทิศใต้ (South Tunnel) ลานจอดอากาศยาน (Apron)  และงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า 115 kV. พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ  โดยมี ร.ท. นรินทร์ ศรีแก้ว วิศวกรอาวุโส 6 เป็นผู้บรรยาย ณ ห้อง Auditorium สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ           นอกจากนี้บริเวณหน้าห้องบรรยาย ผู้รับจ้าง CC1/2 งานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2-4) ส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ทางด้านทิศใต้ (ระบบย่อย) ได้นำกล้อง VR (Virtual Reality) เพื่อให้คณะผู้เยี่ยมชมโครงการฯ ได้ทดลองเข้าชมสภาพแวดล้อมเสมือนจริงของอาคาร SAT-1 ผ่านแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling) เพื่อให้เห็นถึงขนาด มิติ สภาพแวดล้อม และบรรยากาศ ทั้งภายในและภายนอกอาคารเมื่อโครงการแล้วเสร็จ หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมการก่อสร้างพื้น post-tension บริเวณชั้น 2 อาคาร SAT- 1