คณะอาจารย์และนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมโครงการ...

     เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ สิงหณุวุฒิ รองผู้อํานวยการ ฝ่ายบริหารและประเมินโครงการ สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.)ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา              ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2, การก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1)  ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM), ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในสนามบิน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ ณ ห้อง Auditorium สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) หลังจากนั้นคณะนิสิต ได้เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) และลานจอดอากาศยาน (Apron)