คณะหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 1 เยี่ยมชมโครงการ...

     วันที่ 3 ตุลาคม  2562 เวลา 09.00 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้างพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สํานักงานบริหารโครงการก่อสร้าง (สกส.) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนพัฒนาท่าอากาศยาน (ฝผพ.)ให้การต้อนรับ ผศ.(พิเศษ) ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้นําคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง กระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 1 (นบส.คค) นางวัฒนา สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM) นายแก่นวิทย์ วงศ์ชูศิริ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร นายสุภัทร พฤกษานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทคลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จํากัด นายสุขิน รัตนเสถียร ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า นางสาววราภรณ์ ฉัตรพัฒนศิริ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ทอท. นายวศิน วรรณพฤกษ์ ผู้อํานวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด นายนิวาศ หล่อวัฒนากูล ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี นายจิรโชติ ปัญญาประดิษฐ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ ทิศทางและแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยาน การก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2  ณ ห้อง Auditorium สํานักงานบริหารโครงการก่อสร้าง

      หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ระบบสายพานลําเลียงกระเป๋า อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ชั้น 2-4