คณะสมาชิก Airlines Operators Committee Saigon เยี่ยมชมโครงการ

    เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.15 น. นาย กฤติยา ก้อนทอง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้การ ต้อนรับ Mr. Philip Odhiambo, Chairman of Airlines Committee Saigon คณะสมาชิก Airlines OperatorsCommittee Saigon นายธีระ บัวศรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ และผู้แทนจาก IATA ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ทสภ. ด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 โดยมี นางจิตติรัตน์ เมธานุเคราะห์ ผู้ชํานาญการ 8  ฝ่ายสนับสนุนโครงการ สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ทสภ. เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับโครงการฯ และผู้แทนฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์บรรยายให้ความรู้ด้านบริหารจัดการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมตอบข้อซักถาม หลังเสร็จสิ้นการบรรยาย คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวก ณ อาคารผู้โดยสารพื้นที่ก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Midfield Satellite 1 (SAT-1)) จากบริเวณจุดชมเครื่องบิน และอาคารพิพิธภัณฑ์ ทสภ. ซึ่งการเยี่ยมชมกิจการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยานและรับทราบข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อีกทั้งเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง Airlines Operators Committee Saigon และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอีกด้วย