“ผู้ประสานงานจากหน่วยงานภาครัฐ” เยี่ยมชมโครงการ...

       เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม  พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (รญว.) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากส่วนงาน ทอท.ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ประสานงานจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) กระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการพัฒนา ทสภ. อาทิ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน (Airline Operators Committee : AOC) และสมาคมธุรกิจสายการบิน (Board of Airline Representatives : BAR) เป็นต้น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา ข้อขัดข้อง ผลกระทบจากการดำเนินโครงการที่สำคัญของ ทอท. เช่น โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 และการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงานก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก (East Expansion) เป็นงานก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตก (WestExpansion) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) รวมทั้งแผนแม่บทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2560 ฉบับปรับปรุง โดยคณะฯ ได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการพัฒนาของ ทสภ.ในประเด็นเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินงานก่อสร้าง รวมถึง ผลกระทบจากการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานพร้อมทั้ง ตอบข้อซักถาม ณ ห้องติดตามสถานการณ์ สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.)

    นอกจากนี้บริเวณหน้าห้องบรรยาย ผู้รับจ้าง CC1/2 งานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2-4) ส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ทางด้านทิศใต้ (ระบบย่อย) ได้นำกล้อง VR (Virtual Reality) เพื่อให้คณะผู้เยี่ยมชมโครงการฯ ได้ทดลองเข้าชมสภาพแวดล้อมเสมือนจริงของอาคาร SAT-1 ผ่านแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling) เพื่อให้เห็นถึงขนาด มิติ สภาพแวดล้อม และบรรยากาศ ทั้งภายในและภายนอกอาคารเมื่อโครงการแล้วเสร็จ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก

    หลังจากนั้น คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ที่จะก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 บริเวณที่จะก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกและพื้นที่ก่อสร้าง อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1)