อาจารย์ประจำวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการและคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เยี่ยมชมโครงการ

     เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวรรธนะ ณ พัทลุง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและประเมินโครงการ สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับ อาจารย์วิไลวรรณ นัดวิไล อาจารย์ประจำวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM), ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในสนามบิน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ ณ ห้อง Auditorium สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) หลังจากนั้นคณะนักศึกษาได้เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2  อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1