ข่าวประชาสัมพันธ์ (อ่านต่อ)

 

 • คณะนายทหารช่างโยธา เยี่ยมชมโครงการฯ....
      นาวาอากาศเอก วรภาส โสรัจจตานนท์  และคณะนายทหารช่างโยธาชั้นเรืออากาศ รุ่นที่ 13 เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ   โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 และเยี่ยมชมพื้นที...
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรมงคล  แน่นหนา และคณะนิสิตโครงการรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 แล...
 • ม.รังสิต เยี่ยมชมโครงการฯ
       อาจารย์วิไลวรรณ นัดวิไล และคณะนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.รังสิต เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 และเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างบ...
 • บริษัท TEAM GROUP เยี่ยมชมโครงการฯ....
        คณะผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มงาน Audit เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2  และเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ บริเวณและเยี่ยมชมพื้นที...
 • ม.เกษตรฯ เยี่ยมชมโครงการฯ....
        คณะอาจารย์และนักศึกษาจากโครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงกา...
 • ประปานครหลวงเยี่ยมชมโครงการฯ ....
        คณะการประปานครหลวง เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2  และเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ บริเวณและเยี่ยมชมพื้นที่ก่อ...
 • ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้าง.....
        นายอเนก ธีระวิวัฒก์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง และคณะลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุว...
 • สัมภาษณ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท....
        นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายณัฐพร จตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่...
 • สำรวจพื้นที่.. BHS
       งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก)  โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประจำปีงบประมาณ 2554-2560) จัดประชุมชี้แจงแก่ผ...
 • คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ..
       คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ก่อสร้างบริเวณลานจอดอากาศยานด้านทิศตะวันออก, จุดตัดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) และอุโมงค์เชื่อมต่อด้านทิศใต้ (South Tunnel) เมื่อวันที่...
 • CLSA Securities (Thailand) เยี่ยมชมโครงการฯ...
      คณะ CLSA Securities (Thailand) จากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างบริเวณลานจอดอากาศยาน (Apron) และฟังบรรยายเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ...
 • นายทหารนักเรียนหลักสูตรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เยียมชมโครงการฯ....
         คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ 6 สำหรับการเรียนรู้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (กรมช่างโยธาทหารอากาศ) เข้ารับฟังการบรรยา...
 • คณะ Safety Thailand เยี่ยมชมโครงการฯ.....
       คณะ Safety Thailand จังหวัดสมุทรปราการ และสื่อมวลชนประจำจังหวัดสมุทรปราการ เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) และเยี่...
 • ชี้แจงความก้าวหน้าในการก่อสร้างโครงการฯ...
       การประชุมชี้แจงความก้าวหน้าในการก่อสร้างโครงการฯ ให้กับฝ่ายสนามบินและอาคาร (ฝสอ.) พร้อมนำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560  ...
 • THAI OBAYASHI ..เยี่ยมชมโครงการฯ.....
       คณะ THAI OBAYASHI–AMEICC–HIDA SUMMER PROGRAM 2017  ประกอบด้วยนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...
 • บริษัท TEAM GROUP เยี่ยมชมโครงการฯ....
      คณะผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มงานออกแบบ และกลุ่มงานประมาณราคาโครงการที่มุ่งเน้นโครงสร้างพิเศษและโครงสร้างชั่วคราว บริษัท TEAM GROUP เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน...
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยว ม.รังสิต เยี่ยมชมโครงการ ฯ...
      คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) และเยี่ยมชมพื้...
 • สัมภาษณ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท....
     นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.ให้สัมภาษณ์ทีมข่าวสถานีโทรทัศน์ TNN24 เรื่องความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 &nbs...
 • คณะ ม.เชียงใหม่ เยี่ยมชมโครงการฯ....
         คณะอาจารย์ และนิสิตนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ และเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างและขั้นตอ...