คณะ ม.เชียงใหม่ เยี่ยมชมโครงการฯ....

       คณะอาจารย์ และนิสิตนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ และเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างและขั้นตอนการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) อุโมงค์ต่อเชื่อมทางทิศใต้ (South Tunnel) และลานจอดอากาศยาน (Apron) ณ บริเวณลานจอดอากาศยาน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  2560